مراحل اجرا

مراحل اجرا در شرکت رامادر به چه صورتی می باشد؟

بعد از انجام ثبت سفارش و ارسال نقشه به کارخانه رامادر و ارجاع به بخش فنی و اجرایی، تقریبا بین 1 الی 10 روز کاری برای تولید و اجرا زمان نیاز می باشد.

در این مرحله، با توجه به نقشه، مراحلی باید اجرا شود که در هر نوع محصول، مراحل متفاوت می باشند. در اکثر محصولات، تولید شیشه، سندبلاست، برش فریم، خم کاری و ... به صورت یکسان انجام می شود.

در مرحله تولید شیشه، شیشه با توجه به ابعاد و جاساز هایی که در نقشه تعیین گردیده است تولید می شود. در صورتی شیشه نیاز به سندبلاست داشته باشد به قسمت سندبلاست کارخانه رامادر ارجاع داده می شود.

فریم مورد نیاز با توجه به ابعاد تعیین شده، بریده و خم کاری می شود.

پس از پایان ساخت پروژه در کارخانه، هماهنگی های لازم توسط واحد پیگیری شرکت رامادر با کارفرما، تاریخ و زمان نصب مشخص می شود. در زمان مشخص شده، با حضور کارشناسان نصب رامادر در محل، نصب پروژه انجام می شود و در پایان در صورتی که کارفرما از اجرا و نصب پروژه رضایت کامل را داشته باشد، فرم رضایتمندی تکمیل و به پرونده پروژه الحاق می گردد.